Debaty społeczne

Zgodnie z artykułem 1 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (z poźńiejszymi zmianami) celem Policji jest bezpieczeństwo obywateli, którego miarą jest rzeczywiste poczucie bezpieczeństwa każdego z nich. Działania podejmowane przez Policję mają służyć społeczeństwu, dlatego też jedną z form takich działań jest stałe poszukiwanie skutecznych programów prewencyjnych oraz dostosowanie działań Policji do występujących zagrożeń i oczekiwań społecznych.

W modelu ochrony porządku i bezpieczeństwa istotną rolę zajmują samorządy terytorialne. Wsparcie i uzupełnianie działaniami społeczności lokalnych i samorządów jest niezwykle cenne podczas wdrażania przez Policję działań profilaktycznych.

Jedną z form takich działań jest niewątpliwie przeprowadzanie debat społecznych mających na celu zdiagnozowanie realnych oczekiwań społecznych wobec instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa oraz wspólne rozwiązywanie problemów uciążliwych dla społeczeństwa.

Celem takiego przedsięwzięcia jest ograniczenie zjawisk oraz zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia, badanie oczekiwań społecznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, a przede wszystkim włączenie obywateli w wypracowanie propozycji rozwiązań mających na celu wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w środowisku lokalnym.

Udział w tego typu spotkaniach, wspólnie z zaangażowanymi w przedsięwzięcie podmiotami, w szczególności samorządami oraz społecznością lokalną będzie kontynuacją zintegrowanych działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego i pozwoli budować wizerunek skutecznej, profesjonalnej administracji.

 

Powrót na górę strony