Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Łukowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.

Data publikacji strony internetowej: 2008-08-07

Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-27

Strona internetowa Komendy Powiatowej Policji w Łukowie  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł;
 • nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo;
 • część plików (format PDF) nie jest dostępnych cyfrowo;
 • dokumenty mogą nie mieć dowiązanych etykiet tekstowych; 
 • dokumenty tekstowe i graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 roku nie spełniają wymogów dostępności (ich zawartość nie jest niezbędna do realizacji bieżących zadań);
 • większość filmów nie posiada napisów dla osób niesłyszących i słabosłyszących;
 • nie wszystkie obrazy graficzne posiadają tekst alternatywny;
 • w wielu przypadkach teksty są wyjustowane.

Powody niezgodności lub wyłączenia:

 • treści pochodzą od innych podmiotów;
 • treści opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej; 
 • multimedia opublikowane przed 23 września 2020 roku nie wymagają zapewniania dostępności; 
 • niedostępne treści nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego; 
 • pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Administratorzy i redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby treści zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Strona posiada mapę serwisu, możliwość zmiany rozmiaru tekstu, widoczny fokus, wyróżnienie odnośników.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono w dniu 23.09.2020 roku na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony Komendy Powiatowej Policji w Łukowie prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest aspirant sztabowy Marcin Józwik, adres poczty elektronicznej kpplukow@lu.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 47 814 72 55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji i tym podobnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Łukowie, ulica Międzyrzecka 9, 21-400 Łuków

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Łukowie, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy ulicy Międzyrzeckiej 9, 21-400 Łuków. Siedziba oznaczona jest numerem oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Od 2017 roku budynek Komendy Powiatowej Policji w Łukowie jest remontowany w ramach zaplanowanej termomodernizacji.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Budynek wyposażony jest w podjazd dla wózków inwalidzkich, znajduje się on po lewej stronie od wejścia głównego.

W holu głównym, po lewej stronie od wejścia, znajdują się pomieszczenia dyżurnego. Po prawej stronie usytuowany jest punkt obsługi interesantów. Dyżurni oraz personel nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z holu i poruszają się po terenie komendy w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Komendy Powiatowej Policji (osoby wprowadzającej). Przejście z holu do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z kontrolą dostępu, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim.

W Komendzie Powiatowej Policji w Łukowie przyjęto zasadę wykonywania  czynności w pomieszczeniu na parterze budynku z udziałem niepełnosprawnych petentów, których niepełnosprawność uniemożliwia korzystanie ze schodów i dostanie się do pomieszczeń służbowych policjantów znajdujących się na wyższych kondygnacjach.

Do dalszych części obiektu prowadzą schody, w budynku nie ma windy. Toaleta dla interesantów, która przystosowana jest do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim, znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego on-line.

Połączenie z Policją za pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego on-line jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza Polskiego Języka Migowego lub Systemu Językowo - Migowego on-line, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Na parkingu przed budynkiem komendy jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.  

Informacje dotyczące pomocy w załatwieniu sprawy dla osób posługujących się językiem migowym można znaleźć klikając w link: Informacja dla osób posługujących się językiem migowym.

 

Komisariat Policji w Adamowie, ulica Generała Franciszka Kleeberga 5A, 21-412 Adamów

Siedziba Komisariatu Policji w Adamowie, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy ulicy Generała Franciszka Kleeberga 5A, 21-412 Adamów. Siedziba oznaczona jest numerem oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Budynek wyposażony jest w podjazd dla wózków inwalidzkich, znajduje się on po lewej stronie od wejścia głównego.

W holu, po lewej stronie od wejścia, znajdują się pomieszczenie punkt obsługi interesantów. Policjanci oraz personel nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z holu i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Komisariatu Policji (osoby wprowadzającej). Przejście do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z kontrolą dostępu, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim.

W Komisariacie Policji w Adamowie przyjęto zasadę wykonywania  czynności w pomieszczeniu na parterze budynku z udziałem niepełnosprawnych petentów, których niepełnosprawność uniemożliwia korzystanie ze schodów i dostanie się do pomieszczeń służbowych policjantów znajdujących się na wyższych kondygnacjach.

Do dalszych części obiektu prowadzą schody, w budynku nie ma windy. Toaleta dla interesantów, która przystosowana jest do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim, znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego on-line.

Połączenie z Policją za pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego on-line jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza Polskiego Języka Migowego lub Systemu Językowo - Migowego on-line, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Na parkingu przed budynkiem komisariatu jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.  

Informacje dotyczące pomocy w załatwieniu sprawy dla osób posługujących się językiem migowym można znaleźć klikając w link: Informacja dla osób posługujących się językiem migowym.

 

Komisariat Policji w Stoczku Łukowskim, ulica Wincentego Witosa 10, 21-450 Stoczek Łukowski

Siedziba Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy ulicy Wincentego Witosa 10, 21-450 Stoczek Łukowski. Siedziba oznaczona jest numerem oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Budynek wyposażony jest w podjazd dla wózków inwalidzkich, znajduje się on po lewej stronie od wejścia głównego.

W holu, po lewej stronie od wejścia, znajdują się pomieszczenie punkt obsługi interesantów. Policjanci oraz personel nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z holu i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Komisariatu Policji (osoby wprowadzającej). Przejście do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z kontrolą dostępu, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim.

W Komisariacie Policji w Stoczku Łukowskim przyjęto zasadę wykonywania  czynności w pomieszczeniu na parterze budynku z udziałem niepełnosprawnych petentów, których niepełnosprawność uniemożliwia korzystanie ze schodów i dostanie się do pomieszczeń służbowych policjantów znajdujących się na wyższych kondygnacjach.

Do dalszych części obiektu prowadzą schody, w budynku nie ma windy. Toaleta dla interesantów, która przystosowana jest do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim, znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego on-line.

Połączenie z Policją za pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego on-line jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza Polskiego Języka Migowego lub Systemu Językowo - Migowego on-line, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Na parkingu przed budynkiem komisariatu jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.  

Informacje dotyczące pomocy w załatwieniu sprawy dla osób posługujących się językiem migowym można znaleźć klikając w link: Informacja dla osób posługujących się językiem migowym.

Powrót na górę strony