Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Data publikacji 18.03.2021

Skargi i wnioski w Komendzie Powiatowej Policji w Łukowie można składać:

 

W Komendzie Powiatowej Policji w Łukowie interesanci w sprawach skarg (wniosków) przyjmowani są: 

  1. przez Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie lub Jego Zastępcę w poniedziałki, w godzinach 14.00 – 17.00,
  2. w pozostałe dni w godzinach urzędowania 7.30 – 15.30 przez wyznaczonych pracowników.

 

Skargę (wniosek) można również złożyć przez internet za pomocą e-mail: skargi.kpplukow@lu.policja.gov.pl

 

Rejestracją przyjęć interesantów przez Komendanta Powiatowego Policji i Jego Zastępcę zajmują się pracownicy Zespołu Prezydialnego Komendy Powiatowej Policji w Łukowie, którzy urzędują w budynku Komendy Powiatowej Policji w Łukowie przy ulicy Międzyrzeckiej 9, numer telefonu: 47 814 72 56.

W zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg oraz wniosków wpływających do Komendy Powiatowej Policji w Łukowie stosujeje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2000 roku, Numer 98, pozycja 1071 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dziennik Ustaw z 2002 roku Numer 5, pozycja 46).

W myśl § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków skargi mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Skargi nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ustęp 1 wyżej wymienionego rozporządzenia).

Skarga przesłana drogą elektroniczną winna również zawierać w swej treści adres pocztowy (poczty polskiej) do korespondencji, bowiem tylko na ten adres będzie udzielana odpowiedź.

Jeżeli z treści skargi nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania (§ 8 ustęp 2 wyżej wymienionego rozporządzenia).

Zgodnie z § 3 artykuł 221 kodeksu postępowania administracyjnego, cytat: „Petycje, skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą”.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie artykułu 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L 119 z 4 maja 2016 roku)  informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Komendant Powiatowy Policji w Łukowie, z siedzibą przy ulicy Międzyrzeckiej 9, 21-400 Łuków,
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Komendy Powiatowej Policji w Łukowie, e-mail:  iod.lukow@lu.policja.gov.pl.
  3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku - na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres prowadzenia postępowania wyjaśniającego w związku ze złożoną przez Panią/Pana skargą/wnioskiem, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.
  6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów
  8. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pana skargi/wniosku.

 

Skargi na działalność Policji można również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

 

Rzecznik Praw Obywatelskich,

Aleja Solidarności 77,

00-090 Warszawa

Przyjęcia interesantów:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

poniedziałek w godzinach od 9.00 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00

telefon: 0-22 5517760, 0-22 55 17 811

centrala: 0-22 5517 700

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

ulica Chmielna 54/57,

80 -748 Gdańsk

telefon sekretariat (+ 48) 587647302

faks (+ 48) 587647303

Przyjęcia interesantów:

telefon (+ 48) 587647306

poniedziałek w godzinach od 10.00 do 17.00, wtorek, środa, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

ulica Jagiellońska 25 pokój 122

40 – 032 Katowice

telefon (+ 48 32) 7286800

faks (+ 48 32) 7286823

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00, wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ulica Wierzbowa 5

50 - 056 Wrocław

telefon sekretariat (+ 48) 713469115

faks (+ 48) 713434325

Przyjęcia interesantów:

telefon (+48) 713469100

poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00, środa w godzinach od 10.00 do 17.00

Linki:

Strona główna RPO www.rpo.gov.pl

http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

Powrót na górę strony