Przemoc w rodzinie

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020

Przemoc w rodzinie – to wszelkie jednorazowe lub powtarzające się działania lub zaniechania wobec osoby najbliższej, wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, zmuszające ja do zachowań wbrew jej woli, w szczególności narażające ją na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, naruszające jej godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualna, powodujące szkody na jej zdrowiu psychicznym lub fizycznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne. Nieodłącznym elementem przemocy w rodzinie jest nadużywanie alkoholu.

W Monitorze Polskim z dnia 9 czerwca 2014 roku opublikowana została Uchwała Numer 76 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020.

W Programie określono 4 podstawowe obszary zawierające kierunki działań:
I. Profilaktyka i edukacja społeczna,
II. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie,
III. Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie,
IV. Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020

Informacje dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

 

Podmioty oraz organizacje  realizujące zadania wynikające z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Sąd Rejonowy w Łukowie

Prokuratura Rejonowa w Łukowie

Komenda Powiatowa Policji w Łukowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie

Gminny Ośrodek Pomocy Społęcznej w Stoczku Łukowskim

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Mysłowskiej

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie

Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy i Osób uzależnionych w Łukowie